GTranslate

 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 


1 Indledning

Vores salg foretages i overensstemmelse med de følgende vilkår og betingelser, forudsat der ikke er indgået andre skriftlige aftaler.
  
2 Priser

Priserne er angivet ab fabrik, Scanmaster, Roskilde. Priserne omfatter ikke andre omkostninger såsom fragt, forsikring, skatter og afgifter opkrævet til køberen, medmindre dette er aftalt skriftligt. På ordrer under DKK 1.000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på 250,00


3 Emballering


For evt. speciel emballering til eks. skibsforsendelse vil der blive opkrævet ekstra.  

4 Forsendelse

På købers regning og risiko.    

5 Levering

De angivne leveringstider er omtrentlige og ikke bindende. Er leverancen forsinket i mere end 4 uger udover aftalt tid, skal køber tilbyde Scanmaster en rimelig forlængelsesperiode. Er der stadig ikke leveret efter udløbet af denne periode, er køber berettiget til at opsige aftalen skriftligt. Der kan ikke gøres yderligere krav. Krav i forbindelse med ufuldstændige eller ukorrekte leverancer skal omgående meddeles skriftligt, dog senest en uge efter modtagelse af forsendelsen. Manglende overholdelse vil resultere i fortabelse af kravet.  

6 Garanti og generel ansvarsbegrænsning

6.1 Scanmaster garanterer på skriftlig anmodning fra køber, at reparere eller erstatte, hurtigst muligt, men udelukkende de dele som endegyldigt viser sig at være defekte eller ubrugelige, på grund af enten defekt materiale, ukorrekt udførsel eller mangler i konstruktionen. Enhver udskiftet del tilfalder Scanmaster og er dennes ejendom.

6.2 Scanmaster bærer udelukkende de omkostninger, som hidrører reparation eller udskiftning af de defekte dele. Hvis de defekte dele ikke kan repareres eller udskiftes hos Scanmaster af årsager udover vores ansvar, vil alle yderligere omkostninger være på købers regning.

6.3 Alle andre krav mod Scanmaster udover de ovenfor skitserede, er udelukket.

6.4 Garantiperioden er 12 måneder for 1-holdsskift, 6 måneder for 2-holdsskift og 4 måneder for 3-holdsskift. Garantien beregnes enten fra den dag, levering finder sted ab fabrik eller hvis Scanmaster er ansvarlig for installationen, fra når denne er udført.

6.5 Garantien dækker ikke normale sliddele, fejl som følge af mangelfuld vedligeholdelse og forkert anvendelse end som beskrevet i brugermanualen, anvendelse af materialer, der ikke er godkendte, kemiske eller elektrolytiske årsager, defekte reparationer samt af andre årsager uden for Scanmasters ansvar.

6.6 Garantien bortfalder i de tilfælde, hvor modifikationer er udført af køber eller af tredjemand uden forudgående skriftlig aftale med Scanmaster, hvilket også vil være gældende, hvis køber undlader at træffe øjeblikkelige og tilstrækkelige foranstaltninger at forhindre og minimere yderligere skader.

6.7 Garantien for dele fra andre leverandører, kan aldrig overstige den garanti som den pågældende leverandør yder Scanmaster eller dennes leverandør. 6.8 Scanmaster accepterer at anvende garantier, som beskrevet i dette afsnit. Ethvert andet erstatningskrav vil ikke blive behandlet.  

7 Retten til varen

Varer forbliver Scanmasters ejendom indtil alle forpligtelser fra købsaftalen er opfyldt. Køber kan ikke disponere over varerne, d.v.s. hverken ved pantsætning af eller bruge varerne i kautionsøjemed til en tredjepart. Køber skal omgående informere Scanmaster om af evt. handlinger i.f.m. tredjemand, der kan krænke Scanmasters ret til varerne.  

8 Betalingsbetingelser

Fakturerede beløb forfalder i overensstemmelse med de aftalte kreditvilkår. Scanmaster forbeholder sig ret til at opkræve renter på for sen betaling.  

9 Uoverenstemmelser

Evt. uoverenstemmelser afgøres i Sø- og Handelsretten, København . Alle kontrakter er underlagt dansk lov.  

10 Gyldighed

Eventuelle afvigelser fra ovenstående generelle betingelser for salg og levering er kun gyldige , hvis de forinden er aftalt skriftligt mellem parterne.  

11 Ansvar Eksterne links på Scanmasters hjemmeside

Scanmaster frasiger sig ethvert ansvar på websider, som Scanmaster linker til. Detter er alene hjemmesidens ejer's ansvar.